Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των καταναλωτών και της δυνατότητας ψηφιακού βοηθού ενημέρωσης (information chatbot enterprise), προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «GDPR - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), όπως ισχύει.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗE» (εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ»), με έδρα στο δήμο Αθηναίων, οδός Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – Αθήνα, με Αρ. ΜΑΕ 41268/01/Β/98/411 και Α.Φ.Μ. 094532827 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενημερώνει τους χρήστες ότι τα δεδομένα που καταχωρούν στην εν λόγω εφαρμογή τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Εκτελών την Επεξεργασία

Η εταιρεία με την επωνυμία «Crowdpolicy ψηφιακές συμμετοχικές υπηρεσίες ΙΚΕ» (εφεξής, «Ανάδοχος») με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, στην οδό Γράμμου 82, ΤΚ 18345 με αρ. ΓΕΜΗ 123248701000 και Α.Φ.Μ. 800450326 έχει το ρόλο του Εκτελούντος την επεξεργασία.

Ποιες κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και από που προέρχονται

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Ανάδοχος ως Εκτελών την Επεξεργασία συλλέγουν για κάθε χρήστη της εφαρμογής το περιεχόμενο του chat, το Facebook username, την ημερομηνία και ώρα καταχώρησης.

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάλυση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσα από τις δυναμικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του χρήστη, καθώς και διάθεσης προσωποποιημένων υπηρεσιών μέσω των καναλιών του ΔΕΔΔΗΕ.

Νομική Βάση της επεξεργασίας

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θεμελιώνεται στην επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτησή τους κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος ή αιτήματός τους [Άρθρο 6, παρ. 1 (β) του GDPR], για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ ή/και τη συμμόρφωση αυτού με τις έννομες υποχρεώσεις του [Άρθρο 6, παρ. 1 (στ) και (γ) του GDPR].

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν πρόκειται να διαβιβασθούν σε τρίτους, για σκοπούς άλλους από αυτούς που αρχικά συλλέχθηκαν. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες και εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου καθώς και τρίτοι, διοικητικές, δημόσιες ή δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ή για άλλο νόμιμο λόγο.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης μέσω της χρήσης του ψηφιακού βοηθού ενημέρωσης.

Τα δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο χρήσης της ανωτέρω εφαρμογής, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και ειδικότερα:
Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων τους.
Δικαίωμα διαγραφής:Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των τηρούμενων προσωπικών τους δεδομένων όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητούν αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνονται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που τους αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνονται στην επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχουν δικαίωμα να λάβουν χωρίς χρέωση τα προσωπικά τους δεδομένα σε μορφή που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσουν και να τα επεξεργαστούν, καθώς και να ζητήσουν, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβασθούν τα δεδομένα τους απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που έχουν παράσχει και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή τους.

Για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά τους, οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@deddie.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.